Santa Cecilia

Thursday, November 22, 2018

Pagkatapos ng kanilang masayang pag-iisang dibdib, sinabi ni CECILIA (sa Latin, bulag) kay Valeriano:

“Valeriano, pinakamamahal kong kaibigan, kung isusumpa mong di sasabihin kanino man, may isang bagay akong ipagtatapat sa iyo.”

Pumayag naman si Valeriano nang may pangamba at hapis sa puso.

“Sa akin,” wika ni Cecilia, “ay may isang anghel na nagbabantay, at sa sandaling lapastangin mo ang aking kalinisan ay ipagtatanggol niya ako.”

“Cecilia,” sambit naman ni Valeriano, “ipakita mo siya sa akin upang maniwala ako sa iyo.”

“Para makita mo siya,” ani Cecilia, “ay kailangang magpabinyag ka muna.”

Nagtungo si Valeriano kay Papa Urbano sa mga katakumba, isang daan sa ilalim ng lupa ng Roma, at doo’y nagpabinyag siya. Nang siya’y magbalik, nakita niyang nananalangin si Cecilia, kasama ang isang anghel.

Noon ay mahigpit na pinag-uusig ang mga Kristiyano dahil sa isang kautusan ng Emperador na nagbabawal sa Kristiyanismo. 

Si Santa Cecilia, si Valeriano, at si Tiburciong kapatid nito ay naging matapat na mga tagasunod ni Cristo at mga martir sa pananampalataya. 

Dinakip si Cecilia at dinala sa prepekto na si Almachius na nagwika sa kanya:

“Pumili ka sa dalawa: kamatayan o sambahin mo ang mga diyos ng Imperyo Romano. Ako lamang ang makapagbibigay sa iyo ng buhay o kamatayan.”

Sumagot ang matapang na Kristiyana:

“Hindi totoo iyan! Kung makapagbibigay ka man ng kamatayan ay di ka makapagbibigay ng buhay!” 

Hinatulan si Cecilia na makulong sa isang silid na mainit at puno ng usok, subalit walang nangyari sa kanya kaya siya’y pinugutan ng ulo noong mga huling taon ng ikadalawang siglo.

Siya’y patrona ng musika at ng mga manunugtog dahil marahil sa kanyang mga pag-awit sa Panginoong Diyos.

ARAL: “Walang kahalong takot ang pag-ibig; sapagkat kapag lubos ang pag-ibig, ito ay pumapawi ng takot; sapagkat ang takot ay nagpapahiwatig parusa.” (1 Jn. 4:18) Wagas at tunay ang ating pag-ibig sa Diyos kung handa tayong mag tiis ng kahit ano alang-alang sa Kanya.

Add new comment

1 + 10 =

Please wait while the page is loading