San Lorenzo Ruiz

Saturday, September 28, 2019

Si SAN LORENZO RUIZ ay ang unang Pilipinong martir ng pananampalataya, na isinilang sa Binondo, Maynila nang taong 1600, sa angkan ng isang amang Tsino at inang Tagala. 

Naging sakristan siya ng mga paring Dominico sa simbahan ng Binondo. Nagkaroon ng dalawang anak na lalaki at isang babae.

Noong 1636, dahil sa isang bintang, ay umalis siya sa Pilipinas patungong Japan kasama ng apat na Paring Dominico at isang laykong Hapon. 

Sa nasabing bansa ay pinag-uusig ang mga Katoliko. Nahuli siya pati ang kanyang limang kasama at pinapagdusa nang kahindik-hindik dahil sa kanilang pananampalataya. 

Ang lahat ay tiniis ni Lorenzo at winika sa mga nagpaparusa sa kanya na siya’y handang mamatay at kainlanma’y di tatalikod sa kanyang pananampalataya.

Noong Setyembre 27, 1637, ibiniting patiwarik sa isang balon. Namatay siya noong ika-28 matapos ang dalawang araw ng pagpapahirap. Siya at mga kasamang labinlimang martir ay ipinahayag na mga santo ni Papa Juan Pablo II sa Roma noong Oktubre 18, 1987.

ARAL: Wika ni San Lorenzo Ruiz: "Ako’y handang mamatay alang-alang sa Diyos at kung may libong buhay ma lang ako, ihahandog ko rin sa Kanya." Binibigyan tayo ni Lorenzo Ruiz ng halimbawa ng matatag na pananampalataya sa harap ng mga tiisin at krus at ng wagas na pag-ibig sa Panginoon. Ipagkakait ba natin sa Diyos ang buhay at kabuhayang galing din sa kanya?

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading