San Carlos Borromeo

Sunday, November 04, 2018

Tatlong bagay ang mahirap magkasama -- ang kabanalan, ang kayamanan, at ang karangalan --ngunit ito’y matatagpuan sa santo.

Si SAN CARLOS BORROMEO, anak ng kondeng si Gilbert at Margarita de Medicis, ay isinilang sa Arona noong Oktubre 2, 1538. 

Pinag-aral siya ng batas ng kanyang ama sa Milan at Pavia, mga tanyag na lunsod sa karunungan, noong panahong mahigpit na sumasalakay sa Europa ang kamandag ng Protestantismo. 

Ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay naging sanhi upang lalong mabuo sa loob niya ang pagpapari sa kabila ng mga pagtutol ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak.

Winika niyang minsan: “Kinasihan ako ng Diyos ng isang masidhing nasang magpenitensiya, matakot sa kaligtasan ng aking kaluluwa, kung kaya ninais kong magtago sa monastery upang mabuhay nang nag-iisa.”

Nang maging Papa ang kanyang tiyo na si Papa Pio IV, ginawa siyang arsobispo at kardinal ng Milan. Dito’y Malaki ang naitulong niya sa pagbabago ng mga kautusan ng Simbahan tungo sa ikasusulong ng pananampalataya at disiplina eklesiastika, sa pagpapaayos ng Misal at Breviario (dasal ng pari) at sa pagtatagumpay ng Kapulungan ng Trento.

Sa kanyang diyosesis sa Milan, sinugpo ang masasamang aliwan, nagpatayo ng mga ospital, paaralan at simbahan. 

Nang magkaroon ng peste sa Milan, ibinigay niya sa mga maysakit ang kanyang sariling pagkain at kagamitan. 

Sa pagtatanggol sa mga batas ng Diyos, muntik na siyang patayin ng mga kaaway. 

Sa kanyang kamay unang tumanggap ng komunyon si San Luis Gonzaga; naging kapanahunan din niya sina San Pio V at San Felipe Neri.

Minsan ang larawan ng kamatayan na may hawak na karit ay pinalitan niya ng gintong susi. “Ang kamatayan,” wika niya, “ay susi sa kalangitan.” 

Malaki ang kanyang pag-ibig sa Santisimo Sakramento. 

Namatay siya noong Nobyembre 4, 1584.

ARAL: “Ang sinumang naghahangad ng kabanalan ay kailangang pasimulan ang bawat araw sa isang panibagong kataimtiman, alalahaning lagi ang katunayan ng Diyos sa lahat ng lugar, at huwag magkaroon ng ibang layunin sa mga gawain kundi ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos.”

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading