Birhen ng Medalya Milagrosa

Tuesday, November 27, 2018

Sinasariwa sa ating alaala sa araw na ito ang pagpapakita ng Mahal na Birhen sa loob ng tatlong pagkakataon sa isang madre sa Paris noong 1830.

Sa unang pangitain, ginising ng isang anghel si Santa Catalina (Catherine) Laboure, sinamahan sa kapilya ng kumbento at doo’y nakita niya ang Mahal na Birhen na nakaupo sa isang silya.

Sa pangalawa, nakita niya ang Mahal na Birhen na nakatindig at hawak sa kanyang mga kamay ang daigdig samantalang ipinagdarasal ang sangkatauhan. 

Sa ikatlong pangitain, nakatayo ang Birhen sa isang globo at ang mukha ay napakaganda; ang mga kamay ay pinanggagalingan ng mga liwanag na nakasisilaw. 

Narinig ni Santa Catalina ang mga katagang ito: 

“Tignan mo ang sagisag ng mga biyayang ipinagkakaloob ko sa mga humihingi sa akin.” 

Sa paligid ng Ina ng Diyos ay nakasulat ang mga katagang ito:

“O Mariang ipinaglihing walang kasalanang orihinal ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.” 

Pagkaraan ay tumalikod ang larawan at nakita ang titik M na may krus sa ibabaw; at sa ibaba naman ay ang dalawang puso ni Jesus at ni Maria. Sa Puso ni Maria’y may nakatarak na balaraw; ang kay Jesus ay may koronang tinik. Sa paligid, ang labindalawang bituin. Sinabi ng Mahal na Birhen: 

“Magpapagawa ka ng ganitong medalya. Ang taong magsusuot nito ay magkakamit ng maraming biyaya, lalung-lalo na kung ito’y isasabit sa leeg.”

Ang medalyang ito na galing sa langit sa pamamagitan ni Maria Santisima ay tinawag na MEDALYA MILAGROSA o MAPAGHIMALA, dahil sa dami ng mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen. 

Ang himala ng Birhen sa Paris (1830) ay maituturing na isang hudyat ng langit sa dogma ng Immaculada Concepcion (1854), samantalang ang sa Lourdes (1858) nama’y isang gantimpala.

ARAL: Magsuot ng Medalya Milagrosa at tupdin ang magagandang aral na napapaloob sa kasaysayan nito. Lumapit kay Maria sa lahat ng pangangailangan; siya ang kadluan at tagapamagitan ng mga biyaya ng Diyos. Parisan ang kanyang kalinisan at ang kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ulit-ulitin ang mga katagang ito ng Birhen: “O Maria na ipinaglihing walang kasalanang orihinal, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.”

Add new comment

3 + 15 =

Please wait while the page is loading