BIBLIA AT PAMILYA: Linggo ng Pentekostes

Tuesday, June 11, 2019

Sa Linggo ng Pentekostes, pinagnilayan ng ating panauhin sa programang Biblia at Pamilya ang Mabuting Balita mula sa Ebanghelyo ni San Juan kung saan ikinwento ang pagpapakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad.

"Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng sanlinggo, nagtipon ang mga alagad. Ipininid nila ang mga pinto dahil sa takot nila sa mga Judio at dumating si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan.

"Sinabi sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo.

"Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at kaniyang tagiliran. Kaya nga, nagalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon.

"Sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila: Kapayapaan ang sumainyo. Kung papaano ako isinugo ng Ama, gayundin, isinusugo ko kayo.

"Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila: Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu. 

Ang kaninumang mga kasalanan na inyong pinatatawad ay ipinatatawad iyon sa kanila. Ang kaninumang mga kasalanan na hindi ninyo pinatatawad, ang mga ito ay hindi pinatatawad."

Ang Biblia at Pamilya ay matutunghayan bawat Linggo sa Radio Veritas Asia - Filipino Service.

 

Add new comment

6 + 12 =

Please wait while the page is loading